top of page

EINSTEIN MIDDLE SCHOOL

Konsènan

EMSRING.png

Chè elèv olenpik yo ak paran yo,
 
Byenveni nan Einstein: Middle School, Se yon onè pou sèvi Kominote Aprantisaj Einstein kòm direktè ou. Privilèj pou travay avèk yon pwofesè ak yon anplwaye ki gen talan epi ki devwe, yon kò etidyan enpresyonan, ak yon rezo sipò paran ak manm kominote a pral sèlman ede pouse Einstein Middle School nan direksyon pou nouvo wotè.
 
Pwofesè yo, anplwaye yo ak administrasyon nan Einstein: Middle School pran angajman pou yo bay bon jan kalite edikasyon, ansanm ak opòtinite ki pa nan kourikoulòm ki enpòtan, ki pral satisfè bezwen ak enterè tout elèv yo isit la sou lakou lekòl la. Antanke direktè lekòl ou a, mwen defi chak elèv pou yo pran anpil avantaj de tout sa yo ofri isit la nan EMS pou ou ka fè lavi lekòl segondè ou a reyisi, agreyab, epi pi enpòtan an, ki gen sans. Mwen vrèman kwè ke chak elèv sou kanpis sa a gen kapasite ak potansyèl pou yo akonpli gwo bagay!
 
Pandan w ap travay pandan ane w yo nan EMS, mwen defi chak nan nou pou fikse objektif ak estanda ki pral pi wo pase sa yo fikse pa pifò elèv lekòl segondè. Tan ou nan STRH se yon baz pou siksè ou nan lavni, epi nou gen konfyans sou enpak pozitif chak elèv nou yo pral fè nan mond lan. Mwen tann defi demen yo e, avèk sa, mwen kontan anpil konsènan avni lekòl nou an. Ansanm, n ap kontinye avanse epi jwenn nouvo fason pou nou reyalize grandè akademik, plis enspire ak enspire Fyète Olenpik ak tradisyon, epi kreye souvni ki dire lontan nan lekòl segondè.
 
Viv ak fyète,

Leslie LaCour, Brandy Thomas

EMSRING.png

PRINSIPAL

ASISTAN DIREKSYON

2.png
Untitled design.png

LESLIE LACOUR

BRANDY THOMAS

bottom of page