top of page

PARAN

SANT

new crest3.png

SÈVIS ENTÈPRÈTASYON

Einstein fyè dèske li sèvi popilasyon elèv ki pi divèsifye nan New Orleans.  Kòm sa, nou fè entansyonèlman bay sèvis entèpretasyon ekri ak oral nan lang Panyòl ak Vyetnamyen pou sipòte tout fanmi yo, konsa asire ke chak manm nan kominote nou an santi li sipòte e li angaje l nan misyon ak travay nou an. Pou mande sèvis entèpretasyon, tanpri ranpli sondaj sèvis entèpretasyon anisit la.

 

Ou ka voye yon imèl tou pou lyezon paran nou an, Johana Lacayo nanjohana_lacayo@einsteincharterschools.orgoswahelp@einsteincharterschools.org pou plis asistans oswa rele (504) 503-0109.

ready 2 achieve.jpg
bottom of page