top of page

POUKISA EINSTEIN?

Einstein Schools se yon bon kote pou travay.  Ekip nou an devwe pou asire ke jèn nou yo fò akademikman, osi byen ke sosyalman ak emosyonèlman fleksib. se demontre nan RELASYON entansyonèl ki bati ak tout moun ki gen enterè pou asire ke nou satisfè bezwen moun n ap sèvi yo.  Nou bay kominote priyorite, dirije ak yon lantiy ekite, epi travay pou bati sosyalman jis ak dirab. kominote yo.

new crest3.png

1. Kouman pou mwen aplike ak konbyen tan pwosesis entèvyou a?
Aplike atravè Paylocity. Etap pou seleksyon an gen ladan (a) tès depistaj (b) notifikasyon entèvyou (c) entèvyou panèl ak ribrik nòt (d) debriefing panèl ak nòt (e) chèk referans (f) notifikasyon sou pwochen etap yo.


2. Ki pozisyon ki disponib?

Tanpri gade pozisyon ki disponib nou yo atravè Paylocity.


3. Èske w dwe sètifye pou w ka anseye ak Einstein?
Nou bay pwofesè sètifye yo priyorite. Sepandan, pwogram 'Teacher Fellows' nou an bay opòtinite pou pwofesè ki gen degre k ap antre nan pwofesyon an.


4. Ki lòt kondisyon ou bezwen pou anseye ak Einstein? 

Nou priyorite pwofesè ki angaje e ki valorize jistis sosyal. 


5. Konbyen salè yon pwofesè?
Orè salè nou an baze dirèkteman sou ane eksperyans enpòtan, estati sètifikasyon, ak nivo degre.


6. Kijan yo evalye pwofesè yo?
ribrik pwofesè COMPASS.


7. Ki kote lekòl ou yo ye?

Kounye a, tout lekòl nou yo nan East New Orleans. 


8. Ki kalite benefis ou ofri?
Einstein ofri kalite asirans sa yo ki disponib: medikal, vizyon, asirans vi, lanmò aksidan ak demembrage, andikap alontèm ak kout tèm. Nou rekonèt jou ferye federal, vakans otòn, vakans Mardi Gras, vakans prentan, ak vakans ete, annual  avantaj sante ak byennèt, ak kontribisyon nan TRSL. Anplis de sa, nou rekonpanse ak rekonèt anplwaye atravè inisyativ STAY nou yo. Tanpri vizite paj RETE nou an pou plis enfòmasyon.


9. Èske w patisipe nan TRSL (Teachers Retirement System of Louisiana)?
Wi, tout lekòl Einstein kontribye nan TRSL epi tout anplwaye yo dwe kontribye tou. 


10. Ki kalite devlopman pwofesyonèl ou ofri?
Atravè Enstiti kilti ak pwofesyonalis nou an ak devlopman pwofesyonèl nan lekòl nou an, nou ofri yon kantite opòtinite kontinyèl pou devlopman pwofesyonèl ki gen ladan sa ki annapre yo: reyinyon gwoup kontni chak semèn, ete nan tout rezo a PD  semèn anvan lekòl la. kòmanse, jou PD chak trimès nan tout lekòl la, ak plis devlopman pwofesyonèl ekstèn ki baze sou bezwen ak apwobasyon. 

Opòtinite pou ranplase

Bonjou! 

Mèsi pou enterè ou nan opòtinite pou ranplase nou yo! Tanpri konekte atravè enstriksyon ki anba yo epi aplike nan pozisyon/distri ou enterese nan travay la! Yon fwa ou fin fè aplikasyon rapid la, nou ka fè w kòmanse sou pwosesis la! 

Vizite www.mykellyjobs.com

 • Kreye kont

 • Louvri rechèch travay

 • Antre Kòd Postal oswa Vil ak Eta

 • Chwazi Pozisyon ak Kote w pi pito (Pwofesè Ranplasan – Distri Dezire)

 • Klike "Aplike kounye a"

* Pou kominikasyon pratik, patisipe pou resevwa tèks SMS lè w aplike

Yon fwa w fin soumèt aplikasyon w lan, m ap kontakte w pa imel pou w jwenn enfòmasyon ki nesesè pou w planifye entèvyou w la! Tanpri pa ezite kontakte pou plis enfòmasyon ak/oswa kesyon.

DIZITE, EKITE AK ENKLIZYON

Divèsite Einstein, Ekite, & Enklizyon Angajman

 

Kominote aprantisaj Einstein la devwe pou ankouraje yon kominote konplè ki louvri pou divès pèspektiv.  Antanke yon kominote enklizif, nou ankouraje travay jistis sosyal nan tout aspè nan lavi lekòl la. Einstein Charter Schools pèmèt tout elèv yo reyalize byennèt finansye ak anbrase pouvwa chwa a atravè eksperyans edikasyon ekitab.  Misyon nou an chita sou divèsite, ekite ak enklizyon.

Se poutèt sa, nou menm, Einstein Learning Community, pran angajman sa yo:

 • Nou pran angajman pou nou yon rezo kote tout moun ki gen enterè yo apresye ak valè pou otantisite yo.

 • Nou pran angajman pou konstwi yon kad kiltirèl konpetan, oryante sou avansman kominote a.

 • Nou pran angajman pou nou ankouraje yon anviwònman aprantisaj san patipri, ki santre sou elèv ki respekte divèsite. 

 • Nou angaje tèt nou nan devlopman alontèm elèv nou yo, sipòte siksè final yo nan preparasyon pou kolèj, karyè ak enpak sivil.

 • Nou pran angajman pou kwasans ak devlopman kontinyèl divèsite, ekite, ak kad enklizyon, epi rete transparan nan inisyativ nou yo. 

 • Nou pran angajman pou nou fè entansyonèl lè n ap chèche sipò, pou nou gen konpasyon lè n ap rekipere pwennvi opoze, epi nou louvri pou kolaborasyon ki lakòz chanjman pozitif.  

 • Anplis de sa, nou pran angajman pou kiltive relasyon annamoni atravè entèraksyon ki gen objektif, onorab, ak ekitab.  

bottom of page