top of page

SHERWOOD FOREST ELEMENTARY

sf paw.png

Konsènan

Bonjou paran lyon aktyèl ak potansyèl yo!
 
Mwen kontan dèske w te deside gade sitwèb lekòl nou an pou w ka aprann plis sou bèl elèv yo, anplwaye yo, ak pwogramasyon yo. Sherwood Forest gen yon repitasyon ekselans e, ansanm ak lekòl sè nou an, Village de l'Est, n ap kontinye fè efò pou nou vin pi bon lekòl primè pou enskripsyon ouvè nan New Orleans East. Nou kontan anpil pou kòmanse nouvo ane lekòl la ak nouvo opòtinite inovatè ki pral amelyore pwogram ansèyman nou an ak tout kominote lekòl la. Nou pran angajman pou bay elèv nou yo ansèyman kalite siperyè, enkòpore teknoloji pou satisfè bezwen elèv k ap aprann 21yèm syèk la.
 
Mwen akeyi w pou vizite sitwèb nou an epi obsève fason òganizasyon nou an vize kenbe tout paran yo enfòme sou nouvèl enstriksyon ak kiltirèl. Mwen espere fè patenarya avèk ou nan non pwochen lidè mondyal ak sèvitè kominotè nou yo!
 
Sensèman,
Madam Amy Henley, Direktè

sf paw.png
1.png

AMY HENLEY

PRINSIPAL

AMBER CARR

2.png

ASISTAN DIREKSYON

bottom of page